Central California Alliance for Health | Nyob boj qab haus huv | LUB PEB HLIS NTUJ 2019

HAUS HUV Ib daim ntawv xov xwm rau cov tswvcuab ntawm lub koom haum Central California Alliance for Health Phau 25, Tsab Xov Xwm 1 LUB PEB HLIS NTUJ 2019 Koj puas txham thiab los ntswg me ntsis txawm tias koj tsis muaj mob li? Qhov no txhais tau tias tej zaum koj yog ib tug ntawm Pab kom koj lub taub hau tsis txhob muaj tej yam mob tsos vim kev tsis haum cov huab cua 50 laab Tus Neeg Asmesliskas uas tsis haum cov huab cua. Cov kev tsis tsis haum cov huab cua yuav ua mob rau koj ob lub qhov muag, lub qhov ntswg, lub qhov ncauj, lub qa thiab cov tawv nqaij. Nws yog ib yam uas qhia rau koj tias koj cov roj ntshav tiv thaiv kab mob sib zog ua haujlwm heev vim tias koj lub cev tsis haum ib yam dabtsi. Cov noob los ntawm cov paj ntoo yog ib yam uas nquag ua rau tib neeg tus mob tsis haum cov huab cua huam tuaj. Lwm yam kuj yog pwm, plua tshauv thiab tsiaj cov plaub hau. Kev tsis haum cov huab cua txawj tshwm thiab ploj mus thaum lub caij ntuj hloov, lossis tej zaum koj yuav mob heev thiab yuav kav mus tag ib xyoos. Cov ntawd yuav ua rau koj mob pob ntseg thiab mob cov tsaus tsiav ntawm hauv pliaj lossis mob hawb pob tuaj. Koj tus kws kho mob yuav pab tau Koj siv tau tej yam tshuaj uas koj yuav tau koj tus kheej tom khw los pab. Piv txwv tias cov tshuaj tsuag qhov ntswg, yuav pab kom koj lub qhov ntswg tsis txhob qhuav qhuav. Lwm cov khoom nrog rau cov tshuaj pab kom txhob txhaws ntswg thiab cov tshuaj pab tus mob tsis haum cov huab cua. Tham nrog koj tus kws kho mob ua ntej. Ib co tshuaj ntawm no yuav ua rau lwm yam mob tshwm sim, xws li qaug tshuaj, lossis koj yuav siv tau cov tshuaj no rau ib lub sijhawm xwb. Thiab nws muaj ib co uas cov neeg mob ntshav siab thiab mob plawv yuav siv tsis tau. Koj yuav ua tau dabtsi Koj ua tau tej yam kauj ruam los pab kom koj noj qab nyob zoo tuaj, xws li: ●  ● Kev tu vaj yuav ua rau cov noob paj ntoo thiab pwm ya mus los thiab mus rau hauv koj lub qhov ntswg. Nug kom lwm tus txiav nyom lossis cheb cov nplooj ntoo. ●  ● Sai seb cov lej ntsuas cov noob paj ntoo thiab pwm siab npaum li cas. ●  ● Nyob hauv tsev thiab kaw cov qhov rai thaum cov lej ntawd siab. Mus xyuas morehealth.org/allergies saum Internet kom koj pom tias cov lej ntsuas cov noob paj ntoo thiab pwm siab npaum li cas rau txhua hnub. Muab cov ntsiab lus tawm los ntawm: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; American College of Allergy, Asthma & Immunology; U.S. Food and Drug Administration Cov lus tseem ceeb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab yuav tsis ua haujlwm lub hnub tim thiab lub sijhawm ntawm no vim tias peb yuav muaj ib lub rooj sib tham rau cov neeg ua haujlwm thoob plaws lub tuam tsev haujlwm: ●  ● Lub Rau Hli Ntuj Tim 13, 2019, thaum 12:15 p.m. mus txog 4:15 p.m.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMDA=