1 / 6 Next Page
Information
Show Menu
1 / 6 Next Page
Page Background

■ 

Kev qhia xyaum hais lus

(thov cim tseg: Cov kev qhia

xyaum hais lus ntxiv yuav

tsum tau kev tso cai ua ntej)

■ 

Kev kho mob siv txoj kev

ntseeg (thov ntuj)

Cov tswvcuab mus txais tau

tib txoj kev pab ob lwm rau ib

lub hlis twg los tau. Losis tej

zaum lawv sib xyaws mus txais

tau ob txoj kev pab ntawm

cov kev pab uas peb tau muab

sau ntawm no rau ib lub hlis twg los tau.

Piv txwv tias, ib tug tswvcuab mus txais

tau cov kev hno leeg ob lwm tib hlub hlis

ntawd los tau. LOSSIS lawv mus rau txoj

kev hno leeg ib lwm thiab txoj kev zuaj

txha caj qaum ib lwm tib lub hlis ntawd

los tau.

Yog tias ib tug kws kho mob xav tias

P

ib Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2016,

cov kev pab rau kev hno leeg

thiab kev zuaj txha caj qaum rau

Alliance Medi-Cal cov tswvcuab raug

muab hloov lawm.

Alliance Medi-Cal cov tswvcuab mus

txais tau ob txoj kev pab ntawm cov kev

pab uas lawv qab ntawm no ob zaug

rau ib lub hlis twg. Koj tsis thas tos kom

ib tug kws kho mob xa koj mus rau cov

ntawm no:

■ 

Kev hno leeg

■ 

Kev zuaj txha caj qaum

■ 

Kev kho ko taw (thov cim tseg: Tej co

kev pab kho ko taw yuav tsum tau kev

tso cai ua ntej—lo lus tias POM ZOO los

ntawm lub Alliance)

■ 

Kev xyaum rov mus ua haujlwm (thov cim

tseg: Cov kev xyaum rov mus ua haujlwm

ntxiv yuav tsum tau kev tso cai ua ntej)

Alliance Medi-Cal cov

kev pab uas hloov

nws yuav pab tau ib tug tswvcuab tswj

tau nws tus mob zoo zog yog tias nws

mus txais cov kev hno leeg ntau zog

ntxiv, tus kws kho mob xa tau daim

ntawv thov tso cai tuaj rau lub Alliance.

Tej zaum lub Alliance yuav pom zoo rau

kev mus txais cov kev hno leeg ntau zog

ntxiv los pab tswj tus mob (daim ntawv

tso cai yuav pom zoo mus txog li 20

zaus). Cov sijhawm uas tau kev

tso cai uas ib tug kws kho mob yuav

thov tau nyob ntawm tus tswvcuab tus

mob.

Yog tias koj muaj lus nug txog txoj kev

pab uas raug hloov ntawm no, hu rau

Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab, hnub

Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog

6 p.m., ntawm

1-800-700-3874

.

  COV LUS TSEEM CEEB HEEV:

Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab yuav tsis ua

haujlwm rau cov hnub thiab sijhawm uas lawv qab ntawm no vim tias peb yuav muaj

cov rooj sib tham thoob plaws lub chaw haujlwm thiab thoob plaws lub tuam tsev

haujlwm.

Lub Peb Hlis Ntuj Tim 24

Kaw thaum 12:30 p.m. txog 3:15 p.m.

Lub Rau Hli Ntuj Tim 16

Kaw thaum kaum ob moos txog 4:15 p.m.

haus huv

nyob noj qab

Lub Peb Hlis Ntuj 2016

Phau 22, Tsab Xov Xwm 1

Ib daim ntawv xov xwm rau cov tswvcuab ntawm lub koom haum

Central California Alliance for Health

Ua tsaug koj tseem tso siab rau peb nrog koj txoj kev noj qab hauv huv tau 20 xyoo!

1996-2016