Central California Alliance for Health | Nyob boj qab haus huv | Lub Kaum Ob Hlis 2017

COV LUS TSEEM CEEB HEEV: Cov sijhawm tshiab rau Lub Chaw Haujlwm Txais Xovtooj Pab Cuam Cov Tswvcuab: • 8 a.m. mus txog 5:30 p.m., hnub Monday mus txog Friday Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab yuav tsis ua haujlwm Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 14 thaum 10:45 a.m. mus txog 2:45 p.m. vim tias peb yuav muaj ib lub rooj sib tham rau cov neeg ua haujlwm thoob plaws lub chaw haujlwm loj. L ub Alliance Qhov Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas (Care Management Program) nyob nraim ntawm no los pab txhawb tej yam uas koj yuav tsum tau rau koj txoj kev pab kho mob. Peb xav paub tseeb tias peb cov tswvcuab txais tau cov kev pab uas lawv yuav tsum tau kom lawv noj qab haus huv. Peb pab pawg neeg muaj cov kws tu neeg mob, cov kws tuav ntawv pab cov pej xeem, cov kws qhia kev noj qab haus huv thiab cov kws npaj kev tu xyuas. Peb pab pawg neeg lub hom phiaj yog los ua haujlwm nrog koj, koj tsev neeg, koj cov kws kho mob thiab lwm cov kws pab kho mob kom peb paub tseeb tias koj txais tau txoj kev tu xyuas thiab cov kev pab uas koj yuav tsum tau los tswj koj txoj kev noj qab haus huv. Qhov Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas muaj: ■  ■ Cov Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas los pab cov tswvcuab uas muaj tej yam kev mob loj thiab yuav tsum tau kev pab los tswj lawv tus mob ■  ■ Cov Kev Pab Npaj Cov Kev Tu Xyuas rau cov tswvcuab uas muaj tej yam kev mob uas tsis loj heev thiab los pab lawv mus txais cov kev pab hauv lub zej zog ■  ■ Kev pab qhia txog kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam tswj cov mob uas yuav mob mus ntev los pab kom koj noj qab haus huv tuaj thiab noj qab haus huv txuas ntxiv mus Yog tias koj xav paub ntau zog txog peb Txoj Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas, thov hu rau Txoj Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas Tus Xov Tooj ntawm 1-800-700-3874 , ext. 5512 , lossis Phab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv Tus Xov Tooj ntawm 1-800-700-3874 , ext. 5580 . Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas hais koj hom lus. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 1-800-735-2929 (TTY: Ntau 7-1-1 ). LUB ALLIANCE QHOV KEV PAB CUAM TSWJ KEV TU XYUAS (CARE MANAGEMENT PROGRAM) Tswj koj txoj kev noj qab haus huv Lub Kaum Ob Hlis 2017 Phau 23, Tsab Xov Xwm 4 haus huv nyob noj qab Ib daim nt wv xov xwm rau cov tswvcuab ntawm lub koom ha m Central California Alliance for Health

RkJQdWJsaXNoZXIy OTI0MzU=