Central California Alliance for Health | Nyob boj qab haus huv | Lub Peb Hlis Ntuj 2018

Lub Peb Hlis Ntuj 2018 Phau 24, Tsab Xov Xwm 1 L ub Alliance mob siab los pab kom cov tswvcuab txais tau cov tswv yim zoo los pab kho mob 24 teev txhua hnub, 7 hnub txhua lub asthiv. Tsab xov tooj dawb no yuav txuas koj mus tham nrog ib tug kws tu neeg mob uas yuav teb tau koj cov lus nug txog kev kho mob thiab muab tau tswv yim nrawm los tu xyuas koj tus mob. Koj hu tau dawb ntawm 1-844-971-8907 (TTY: Ntau Cov Lej 7-1-1 ). Tus xovtooj no kuj muaj nyob rau ntawm koj daim Alliance ID card thiab. Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob (Nurse Advice Line; NAL, raws li sau hauv lus Askiv) pab tau koj los teem sijhawm nrog koj Tus Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider; PCP, raws li sau hauv lus Askiv) lossis xa mus teem kom tau ib lub sijhawm los kho mob sai nrog lwm tus kws kho mob txawv.   COV LUS TSEEM CEEB HEEV: Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab yuav tsis ua haujlwm Lub Peb Hlis Ntuj Tim 22 thaum 11:45 a.m. mus txog 4:15 p.m. vim tias peb yuav muaj ib lub rooj sib tham rau cov neeg ua haujlwm thoob plaws lub chaw haujlwm loj. KOJ YUAV TSUM TAU TEEM SIJHAWM MUS KHO MOB SAI TIAMSIS KOJ TSIS PAUB MUS RAU QHOV TWG LOV? Hu rau lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob Hoob kho mob xwmtxheej ceev. Cov hoob kho mob xwmtxheej ceev yog los pab tej yam kev mob uas yuav raug tau koj txoj sia thiab cov kev mob loj uas xwmtxheej ceev. Yog koj xav tias koj muaj ib tug mob xwmtxheej ceev, hu 911 lossis mus rau lub hoob kho mob xwmtxheej ceev uas nyob ze tshaj rau ntawm koj. Mus ntsib kho mob sai. Lub chaw kho mob sai yog lwm lub chaw uas koj kuj xav mus ntsib thaum koj tus PCP tsis ntsib tau koj thiab tus kws tu neeg mob NAL txiav txim tias koj yuav tau mus kho mob sai. Koj yuav tsum tau NAL xa koj mus, thiab tus kws tu neeg mob mam li qhia rau koj tias koj mus kho mob sai rau qhov twg. Tus Thawj Kws Kho Mob. Ntau lub chaw kuaj mob uas koj tus thawj kws kho mob ua haujlwm rau yeej muaj cov sijhawm teem los kuaj mob rau tib hnub ntawd rau tej yam uas kev raug mob thiab kev mob nkeeg uas tsis yog xwmtxheej ceev. Yog tias koj xav paub ntxiv, thov hu rau koj tus PCP. Yog tias koj hu tau tus xovtooj NAL, cov kws Kev tu xyuas hauv tsev. Tus xov tooj NAL pab koj los paub txhua yam kom txiav txim tau seb thaum twg thiab koj yuav tau ua li cas kom nrhiav tau kev tu xyuas rau ib tug mob sai lossis lawv yuav pab qhia tswv yim rau koj los tu xyuas koj tus mob tom tsev. tu neeg mob kuj pab tau koj los teem sijhawm thiab. haus huv nyob noj qab Ib daim nt wv xov xwm rau cov tswvcuab ntawm lub koom ha m Central California Alliance for Health

RkJQdWJsaXNoZXIy OTI0MzU=