Central California Alliance for Health | Nyob boj qab haus huv | Lub Cuaj Hli Ntuj 2018

HAUS HUV Ib daim ntawv xov xwm rau cov tswvcuab ntawm lub koom haum Central California Alliance for Health Phau 24, Tsab Xov Xwm 3 LUB CUAJ HLI NTUJ 2018 NYOB NOJ QAB Koj puas muaj qhov xav tias leej twg nyob sab tod thaum koj hu xov tooj tuaj rau Kev Pab Cuam Tswvcuab? Peb cov neeg sawv cev yog ib co neeg uas txhawj xeeb thiab rau siab pab. Lawv nyob ntawm no los teb koj tsab xov tooj hnub Monday mus txog Friday thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. Cov lus tseem ceeb heev Peb cov neeg sawv cev yuav npaj tos: ●  ● Pab koj to taub tias koj txoj kev npaj kho mob ua haujlwm li cas ●  ● Teb lo lus nug txog koj cov kev pab kho mob uas txais tau ●  ● Piav qhia seb koj yuav ua li cas kom txais tau kev kho mob thiab cov kev pab ●  ● Qhia rau koj paub tias tus kws kho mob Kev pab nrog rau kev luag ntxhi! KOJ THIAB KOJ KEV NOJ QAB HAUS HUV qhov tseem ceeb rau peb. Thov hu rau peb ntawm 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929 lossis 7-1-1 ) yog koj muaj lus nug, xav tau kev pab lossis muaj kev txhawj xeeb txog koj txoj kev kho mob raws li Alliance ib tug tswvcuab. Peb nyob ntawm no los pab koj! thiab cov tsev kho mob twg koj thiaj mus tau ●  ● Pab koj xaiv los yog hloov koj tus Thawj Kws Kho Mob (Primary Care Provider) ●  ● Muab kev pab txhais lus yog tias koj tsis paub hais lus Askiv, lus Mev lossis lus Hmoob ●  ● Xa ib daim Alliance ID card tshiab rau koj yog koj daim poob lawm ●  ● Pab koj nrog tej yam kev tshawj xeeb lossis kev tsis txaus siab Peb muaj cov neeg sawv cev rau hauv cov cheeb nroog Santa Cruz, Monterey thiab Merced. Lawv nyob thiab ua huajlwm rau lub zej zog peb pab. Yam lawv muaj tib yam nkaus li peb yog tias lawv txhawj txog peb cov tswvcuab thiab yuav nyob ntawm no los pab. Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab yuav tsis ua haujlwm rau cov hnub tim thiab cov sijhawm uas lawv qab ntawm no vim peb yuav muaj cov rooj sib tham thoob plaws lub chaw haujlwm lossis thoob plaws lub tuam tsev haujlwm: ●  ● Lub Kaum Ib Hli Ntuj Tim 7, tas hnub ●  ● Lub Kaum Ob Hli Ntuj Tim 13, txij li 10:45 a.m. txog 3:45 p.m.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTI0MzU=