Central California Alliance for Health | Nyob boj qab haus huv | Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2018

HAUS HUV Ib daim ntawv xov xwm rau cov tswvcuab ntawm lub koom haum Central California Alliance for Health Phau 24, Tsab Xov Xwm 4 LUB KAUM OB HLIS NTUJ 2018 COV KEV PAB CUAM TSWJ KEV TU XYUAS Tswj koj txoj kev noj qab haus huv! Lub Alliance Qhov Chaw Tswj Kev Tu Xyuas (Care Management department) nyob nraim ntawm no los pab txhawb tej yam uas koj yuav tsum tau rau koj txoj kev pab kho mob. Peb xav kom peb cov tswvcuab txais tau cov kev pab uas lawv yuav tsum tau kom lawv noj qab haus huv. Peb pab pawg neeg muaj cov kws tu neeg mob, cov kws tuav ntawv pab cov pej xeem, cov kws qhia kev noj qab haus huv thiab cov kws pab saib xyuas cov kev kho. Peb pab pawg neeg tsom ntsoov los ua haujlwm nrog koj, koj tsev neeg, koj cov kws kho mob thiab lwm cov kev pab kho mob los pab kom koj txais tau txoj kev tu xyuas thiab cov kev pab uas koj yuav tsum tau los tswj koj txoj kev noj qab haus huv. Qhov Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas muaj: ●  ● Cov kev pab cuam Tswj Kev Tu Xyuas los pab cov tswvcuab uas muaj tej yam kev mob loj thiab yuav tsum tau kev pab los tswj lawv tus mob ●  ● Cov Kev Pab Pab Saib Xyuas Cov Kev Kho rau cov tswvcuab uas muaj tej yam kev mob uas tsis loj heev thiab los pab lawv mus txais cov kev pab hauv lub zej zog ●  ● Kev pab qhia txog kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam tswj cov mob uas yuav mob mus ntev los pab kom koj noj qab haus huv tuaj thiab noj qab haus huv txuas ntxiv mus Yog tias koj xav paub ntau zog txog Alliance Txoj Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas, thov hu rau: ●  ● Txoj Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas Tus Xov Tooj ntawm 1-800-700-3874, ext. 5512 , lossis ●  ● Phab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv Tus Xov Tooj ntawm 1-800-700-3874, ext. 5580 Cov lus tseem ceeb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab yuav tsis ua haujlwm rau cov hnub tim thiab cov sijhawm uas lawv qab ntawm no vim tias peb yuav muaj cov rooj sib tam thoob plaws lub chaw haujlwn lossis thoob plaws lub tuam tsev haujlwm: ●  ● Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 13, thaum 10:45 a.m. mus txog 3:45 p.m. YOG TIAS KOJ XAV TAU KEV PAB TXHAIS LUS, peb muaj ib tug xov tooj uas yuav nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas hais koj hom lus. Rau Tus Xov Tooj Pab Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 1-800-735-2929 (TTY: Ntaus 7-1-1 ).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ1MTY=